Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2011/2012 > Trampkarze starsi > III liga (Kraków) T
Młodzicy w dziesiątkę (ZOBACZ REGULAMIN)2011-08-25 15:25:00

Na wniosek Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN i w uzgodnieniu z Wydziałem Szkolenia, Wydział Gier MZPN dokonał zmian regulaminowych w rozgrywkach ligowych młodzików.


Zmienione zapisy w Regulaminie Rozgrywek dotyczą liczby występujących na boisku piłkarzy w zespole młodzików (rocznik 1999-2000). W lidze drużyny będą występowały w 10-osobowych składach, zmienione zostało też usytuowanie bramek piłkarskich (patrz Regulamin).

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH MAŁOPOLSKIEJ LIGI TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW w sezonie jesień - wiosna 2011/2012


P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E

§ 1

Cel rozgrywek:
a) wyłonienie klubowego mistrza trampkarzy i młodzików na szczeblu MZPN.
b) umożliwienie naboru do reprezentacji województwa małopolskiego w danej kategorii wiekowej.
c) ujednolicenie szkolenia oraz uatrakcyjnienie rozgrywek w tej kategorii wiekowej.

§ 2

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Małopolskiej Ligi Trampkarzy i Małopolskiej Ligi Młodzików biorą udział  drużyny z terenu:

a) MZPN - KRAKÓW
b) OZPN - NOWY SĄCZ
c) TOZPN - TARNÓW
d) PPN - WADOWICE

2. Rozgrywki prowadzone są przez Wydział Gier oraz Wydział Dyscypliny MZPN

3. W sezonie 2011/2012 Małopolska Liga Trampkarzy składa się z 12 drużyn i Małopolska Liga Młodzików z 13 drużyn.

4. Zawody piłkarskie rozgrywane są na podstawie: przepisów gry w piłkę nożną, Regulaminu Dyscypliny PZPN; Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych PZPN oraz niniejszego Regulaminu.

5. W sezonie 2011/2012 rozgrywki prowadzone są rozdzielnie, awans i spadek jest niezależny od wyników trampkarzy klubu.

6. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
a. Przepisy gry w piłkę nożną,
b. Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami),
c. Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami),
d. Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Zarządu PZPN z dnia 26.09.2008 roku (tekst jednolity),
e. Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku,
f. stosowną Uchwałę Zarządu Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów,
g. Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich.

B O I S K A

§ 3

1. Zawody piłkarskie w ramach ML Trampkarzy i ML Młodzików muszą być rozgrywane na boiskach zweryfikowanych (trawiastych) oraz z nawierzchnią sztuczną dopuszczoną do rozgrywek odrębnym protokołem odbioru dla danego obiektu.

2. Weryfikacji boiska dokonuje Okręg, Podokręg, do którego terytorialnie klub należy. Ważność weryfikacji ustala się na dwa sezony rozgrywkowe.

3. Protokół weryfikacji boiska winien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym pomieszczeniu klubowym.

4. Trampkarze rozgrywają zawody na boiskach pełno wymiarowych.

5. Młodzicy rozgrywają zawody na skróconych polach gry:
• Bramki o wymiarach 5x2 ustawione na linii pola karnego boiska pełno wymiarowego.
• Rzuty rożne są wykonywane z górnego narożnika pola karnego. Rzut karny wykonywany z odległości – 9 m.
• Obowiązuje przepis o spalonym.
• Bramki muszą być zakotwione.

6. Klub zobowiązany jest do właściwego, zgodnie z przepisami przygotowania boiska do zawodów.

7. Klub ponosi konsekwencje regulaminowe z tytułu nie przygotowania boiska do zawodów zgodnie z przepisami PZPN.

Z A W O D N I C Y

§ 4

1. W rozgrywkach ligowych na sezon 2011/2012 mogą brać udział zawodnicy urodzeni:
• trampkarz - 1997 od 01.01 - do 31.12.1998 i młodsi
• młodzik - 1999 od 01.01 - do 31.12.2000 i młodsi

2. Zawodnik młodzik występujący w trampkarzach nie może występować w tym samym terminie w drużynie młodzików. Za jeden termin uważa się sobota/niedziela lub środa.

3. Klub sportowy zgłasza listę swoich zawodników do rozgrywek, a MZPN potwierdza najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Zawodnicy, którzy nie byli dotychczas zgłoszeni w żadnym klubie sportowym, lub posiadają przerwę uczestniczenia w ligowych rozgrywkach przez minimum 12 miesięcy, w mogą być potwierdzani do rozgrywek przez cały sezon piłkarski.

4. Dodatkowymi warunkami dopuszczającymi zawodników do gry są:
• Pisemna zgoda rodziców (prawnego opiekuna).
• Pozytywna opinia lekarska.

5. Zmiana przynależności klubowej zawodnika:

a) w wieku 12 lat i 1 dzień do 16 lat może nastąpić:
w terminie 01.07 do 30.09. oraz 01.02. do dnia rozpoczęcia rozgrywek w tzw. „okienku transferowym”, ale po zawarciu umowy między zainteresowanymi klubami (kopia w aktach WG MZPN); wzór umowy w zakładce „dokumenty” na portalu internetowym www.mzpnkrakow.pl. Zawodnik ten po ukończeniu 16 lat wraca do macierzystego klubu. Numer uchwały Zarządu PZPN IV/41 z dnia 20.12.2002r. § 44 punkt 4.

b) w wieku 7 do 12 lat przejście może nastąpić nieodpłatnie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązują  tzw. „okienka transferowe”.

6. Obowiązujące „listy zgłoszeń” należy sporządzić w porządku alfabetycznym i winny zawierać:
- nazwisko i imię zawodnika,
- dokładną datę  urodzenia zawodnika,
- nr karty zawodnika w systemie Extranet,
- datę potwierdzenia do klubu (lub poprzednia przynależność klubowa).
Listy winny być potwierdzone i podpisane przez macierzysty klub.
Na listach zgłoszenia należy podać nazwisko i imię trenera oraz stopień jego specjalności (nr licencji).

7. Listy zgłoszeń należy dostarczyć do MZPN w Krakowie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w celu uprawnienia do gry.
Brak listy spowoduje niedopuszczenie drużyny do rozgrywek.

8. Zawodnik nieuprawniony do gry nie może brać udziału w zawodach.
9. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organu prowadzącego rozgrywki na uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach lub ich organizację w okresie trwania sezonu rozgrywkowego.

10. Kluby posiadają obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników na własny koszt, a w razie braku takiej możliwości klub powinien powiadomić zawodników, ich rodziców lub opiekunów prawnych o ubezpieczeniu indywidualnym.

11. MZPN w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby oraz za ewentualną utratę zdrowia zawodników.

12. Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry PZPN, MZPN, OZPN nie może zwolnić zawodnika z obowiązku stawiennictwa na zgrupowanie (mecz). Zwalnia wyłącznie zaświadczenie lekarskie.

13. Wydział Gier MZPN ma prawo zmienić termin zawodów ligowych z uwagi na powołanie więcej niż 3-ch zawodników do poszczególnych reprezentacji MZPN oraz ze względu na przeprowadzenie konsultacji.

S Ę D Z I O W I E

§ 5

1. Sędziów głównych do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów MZPN. Asystentów wyznaczają poszczególne terytorialne związki na terenie których odbywają się zawody. Wyznaczeni na zawody sędziowie winni posiadać minimum kwalifikacje do prowadzenia zawodów w klasie okręgowej.

2. Koszty sędziowskie związane z prowadzeniem zawodów pokrywa klub będący gospodarzem zawodów (bezpośrednio po zawodach). W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów sędziemu przysługuje zwrot kosztów podróży oraz 50% delegacji.

3. W przypadku braku składu sędziowskiego zawody MLTiM może prowadzić osoba po akceptacji (losowaniu) obydwu zespołów. Fakt powyższy opisuje w „Sprawozdaniu meczowym” prowadzący sędzia. Dokument ten winien być podpisany przez trenerów (opiekunów) obydwu drużyn i niezwłocznie dostarczony przez klub-gospodarz zawodów do WG MZPN w terminie 48 godzin od zakończenia meczu.

4. Drużyny uczestniczące w zawodach ligowych dostarczają sędziemu prowadzącemu mecz:

a) listę zgłoszenia zawodników do rozgrywek potwierdzoną przez MZPN w Krakowie,

b) kartę zdrowia lub zaświadczenie lekarskie, które poświadczają o zdolności zawodnika do gry w piłkę nożną. Badania lekarskie ważne są przez 6 miesięcy licząc od daty przeprowadzonych badań lekarskich przez lekarza, chyba że lekarz skróci okres kolejnych badań lekarskich z adnotacją w karcie zdrowia lub zaświadczeniu,

c) na wezwanie sędziego dokumenty tożsamości zawodników – ważną terminowo legitymację szkolną ze zdjęciem, paszport lub podobny dokument tożsamości, który posiada zdjęcie, nazwisko i imię oraz datę urodzenia zawodnika,

d) brak dokumentów wymienionych w pkt. a, b lub c wyklucza możliwość udziału w zawodach i jest podstawą do weryfikacji zawodów jako walkower.

5. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika sędzia w obecności trenerów, kapitanów oraz kierowników drużyn przeprowadza kontrolę zawodników, a w razie wątpliwości zatrzymuje kartę zgłoszenia zawodnika, opisuje zdarzenie w „Sprawozdaniu meczowym” i dostarcza do Wydziału Gier MZPN.

6. Na ławce rezerwowych mogą przebywać poza 7-oma zawodnikami rezerwowymi trener, opiekun drużyny, lekarz i masażysta.
Nazwiska tych osób winny być wpisane do sprawozdania z meczu.
Obowiązek kontroli ww. spoczywa na sędziach.
Zawodnik, trener, opiekun wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowej.

7. Do sprawozdania należy wpisać zawodników, od 1-18, którzy biorą udział w zawodach.
- w przypadku przystąpienia drużyny do zawodów w niepełnym 11 osobowym składzie sędzia zawodów może zezwolić na uzupełnienie składu do ilości 11 zawodników.

8. Gospodarz zawodów winien posiadać koszulki w odmiennych kolorach niż goście.
Bramkarze obydwu zespołów winni posiadać koszulki w odmiennych kolorach niż zawodnicy  z pola.

9. Dopuszcza się możliwość użycia tej samej obsady sędziowskiej do prowadzenia obydwóch spotkań.

10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi lub kierownikowi drużyny. Fakt sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzenie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłoszenia przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłoszenia konfrontacji w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu, sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować  na boisku  w drugiej  połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do
protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów i załączniku i od razu w szatni dać do podpisu kapitanom obu drużyn. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko, co do tożsamości sprawdzanych zawodników.

11. Sprawdzenie tożsamości zawodnika może się odbyć przed zawodami w przerwie lub po zakończonych zawodach. Jeżeli sędzia został poinformowany przez kapitana lub kierownika drużyny o konfrontacji w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przewie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza karty zgłoszeń oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja szkolna, itp.). Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zając jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania i załącznika z zawodów.

12. Brak okazania dokumentu tożsamości (legitymacji) w przypadku dokonywanej konfrontacji przed zawodami czyni zawodnika nieuprawnionego do gry i powoduje niedopuszczenie do zawodów.

13. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszenia tego faktu kapitanowi jego drużyny), zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

14. W przypadku stwierdzenia na podstawie sprawozdania meczowego udzielenia zawodnikowi czerwonej kartki, WD MZPN rozpatruje przewinienie i udziela kary zawodnikowi.

Z A S A D Y   P R O W A D Z E N I A   R O Z G R YW E K

§ 6
Obowiązuje system rozgrywek jesień – wiosna.
2. Każda drużyna rozgrywa po 2 spotkania (gospodarz, gość).

3. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się:
- 3 pkt za zwycięstwo
- 1 pkt za remis
- 0 za porażkę

4. Po zakończeniu rundy jesiennej lub wiosennej, następuje weryfikacja spotkań i tabeli rozgrywek, a wyniki opublikowane komunikatem WG MZPN na portalu internetowym www.mzpnkrakow.pl.

5. Po zakończeniu rozgrywek drużyny z największą ilością zdobytych punktów zostają mistrzami ML Trampkarzy i ML Młodzików.

6. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:

a. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między drużynami,
b. przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach między tymi drużynami,
c. przy dalszej równości wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek zdobytych
we wszystkich spotkaniach całego cyklu rozgrywek,
e. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabelach, a także zespoły, których kolejność decyduje o spadku stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b, c, d, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez WG MZPN.

7. Cztery ostatnie drużyny w tabeli ML Trampkarzy oraz 5 ostatnich drużyn w tabeli ML Młodzików spadają do klasy niższej według przynależności terytorialnej.

8. Awans do Małopolskiej Ligi Trampkarzy uzyskują wszyscy mistrzowie czterech grup okręgowych - I ligi Trampkarzy, zaś do Małopolskiej Ligi Młodzików – wszyscy mistrzowie czterech grup okręgowych - I ligi Młodzików.

9. Awans do MLTiM nie może uzyskać drużyna klubu, którego inny zespół występuje już w tej samej kategorii wiekowej i w tej samej klasie rozgrywek.

10. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsca w tabeli decydują przepisy ustalone przez PZPN.

11. Zawody winny odbyć się w terminie wyznaczonym w terminarzu rozgrywek. Zmiana terminu może nastąpić za porozumieniem stron przy akceptacji WG MZPN ds. rozgrywek trampkarzy, co najmniej 14 dni przed zawodami. Klub występujący o zmianę terminu zawodów musi o tym fakcie powiadomić drużynę przeciwną i uzgodnić termin rozgrywania zawodów. W przypadku nieuzgodnienia terminu WG MZPN ma prawo podjąć decyzję o walkowerze dla drużyny winnej niedopełnienia obowiązków regulaminowych lub tez obustronnym walkowerze, jeśli nastąpi zmiana terminu zawodów bez zgody WG MZPN.

12. Wszystkie mecze w ostatniej kolejce rozgrywek ML Trampkarzy i Młodzików są obligatoryjne w czasie, to znaczy powinny odbyć się w tym samy dniu i godzinie równocześnie. Wydział Gier MZPN może wyrazić zgodę, na wniosek zainteresowanych klubów, na zmianę daty i godziny zawodów obligatoryjnej kolejki, ale tylko na termin wcześniejszy, pod warunkiem, że każdy możliwy wynik tych zawodów nie będzie miał wpływu na układ w tabeli końcowej i decydował o mistrzostwie oraz spadkach.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§7

I. Trampkarz 01.01.1997 r. – 31.12.1998 r.

1. Zawody trwają 2x35 min., z przerwą 10 min., na boisku pełno-wymiarowym w składach 11-osobowych. Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie mniej niż 7-miu zawodników.
2. W protokole sędziowskim może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników. W trakcie spotkania można wymienić dowolną ilość zawodników wpisanych do protokołu. Obowiązuje system „hokejowy” bez przerywania gry. Zmiany winny być dokonywane przy środkowej linii boiska. Kierownik lub trener drużyny wpisuje do sprawozdania numer karty zawodniczej zawodnika.
3. Zawody są rozgrywane piłką nr 5.
4. Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m.
5. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9.15 m.
6. Obowiązuje przepis o spalonym
7. Obowiązuje obuwie sportowe (zabrania się używania metalowych korków).
8. Wszyscy zawodnicy winni posiadać ochraniacze na golenie.
9. Zawodnicy muszą być wpisani do Sprawozdania sędziowskiego z takimi numerami jakie posiadają na koszulkach.
10. Niezależnie od kar wynikających z przepisów gry w piłkę nożną, sędzia zawodów może zastosować dyscyplinujące kary   wykluczenia czasowego zawodnika  na okres 3, 5, 10 minut.
11. Czwarte kolejne wykroczenie zawodnika powoduje całkowite wykluczenie
z zawodów (czerwona kartka).
12. W przypadku okresowego (całkowitego wykluczenia z gry) nie można wprowadzać w jego miejsce zawodnika rezerwowego.
13. Karę dyscyplinarną w stosunku do zawodnika całkowicie wykluczonego z gry (kartka czerwona) podejmuje WD MZPN.
14. Obowiązuje czytelne wypełnienie przez kierownika drużyny sprawozdania sędziowskiego, które podpisują trener, kierownik i kapitan drużyny przed zawodami. Za błędne, niewłaściwe lub niestaranne wypełnienie sprawozdania klub poniesie karę regulaminową w wysokości 50 zł.
15. Po zakończonych zawodach zawodnicy obydwu drużyn dziękują sobie i sędziemu za rozegrane zawody na środku boiska.

II. Młodzik 01.01.1999 r. – 31.12.2000 r.

1. Zawody trwają 2 x 30 min., z przerwą 10 min., na skróconym polu gry w składach 10-osobowych. Bramki o wymiarach 5 x 2 m ustawione na linii pola karnego boiska pełnowymiarowego. Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie mniej niż 7-miu zawodników.
2. W protokole sędziowskim może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników. W trakcie spotkania można wymienić dowolną ilość zawodników wpisanych do protokołu. Obowiązuje system „hokejowy” bez przerywania gry. Zmiany winny być dokonywane przy środkowej linii boiska. Kierownik lub trener wpisuje do sprawozdania zawodów numer karty zawodnika.
3. Zawody są rozgrywane piłką nr 4.
4. Rzuty rożne są wykonywane z miejsca przecięcia się przedłużenia linii pola bramkowego z liniami bocznymi pola karnego.
5. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
6. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9.15 m.
7. Obowiązuje przepis o spalonym
8. Obowiązuje obuwie sportowe (zabrania się używania metalowych korków).
9. Wszyscy zawodnicy winni posiadać ochraniacze na golenie.
10. Zawodnicy muszą być wpisani do Sprawozdania sędziowskiego z takimi numerami, jakie posiadają na koszulkach.
11. Niezależnie od kar wynikających z przepisów gry w piłkę nożną, sędzia zawodów może zastosować dyscyplinujące kary wykluczenia czasowego zawodnika na okres 3, 5, 10 minut.
12. Czwarte kolejne wykroczenie zawodnika powoduje całkowite wykluczenie
z zawodów (czerwona kartka).
13. W przypadku okresowego (całkowitego wykluczenia z gry) nie można wprowadzać w jego miejsce zawodnika rezerwowego.
14. Karę dyscyplinarną w stosunku do zawodnika całkowicie wykluczonego z gry (kartka czerwona) podejmuje WD MZPN.
15. Obowiązuje czytelne wypełnienie przez kierownika drużyny sprawozdania sędziowskiego, które podpisują trener, kierownik i kapitan drużyny przed zawodami.  Za błędne, niewłaściwe lub niestaranne wypełnienie sprawozdania klub poniesie karę regulaminową w wysokości 50 zł.
16. Po zakończonych zawodach zawodnicy obydwu drużyn dziękują sobie i sędziemu za rozegrane zawody na środku boiska.

PRZEWINIENIA , KARY

§8

1. Nieuzasadnione niestawienie się na zawody drużyny - kara finansowa 200 zł.
2. Za wstawienie zawodnika nieuprawnionego do gry - kara finansowa dla klubu 100 zł.
3. Za wstawienie zawodnika nieuprawnionego do gry dla osoby funkcyjnej - kara finansowa od 200 do 1000 zł.
4. Samowolne zejście drużyny z boiska - kara finansowa 200 zł.
5. Wycofanie się drużyny w trakcie rozgrywek - kara finansowa 250 zł.
6. Za nie podpisanie załącznika - kara finansowa 50 zł.
7. Zmiana terminu spotkania - 50 zł.
8. Kluby nie płacą kar finansowych za czasowe wykluczenia.
9. Zawodnik (trener, opiekun) wykluczony z gry na skutek wysoce niesportowego zachowania się, lub naruszenia nietykalności osobistej osób biorących udział
w zawodach) nie może brać udziału w następnych zawodach do czasu rozpatrzenia sprawy przez WD MZPN.
10. Zawody należy zweryfikować jako walkower za:

a) niestawienie się na zawody
b) brak przygotowania boiska do gry
c) brak przepisowej piłki do gry
d) naruszenie nietykalności cielesnej sędziego prowadzącego zawody
e) wtargnięcie publiczności na boisko (brak możliwości usunięcia)
f) samowolne zejście drużyny z boiska
g) zdekompletowanie drużyny
h) udział w grze nieuprawnionego zawodnika
i) odmowa przyjścia zawodnika (trenera, opiekuna) wezwanego na posiedzenie WD MZPN
j) udział w zawodach zawodnika wcześniej powołanego do kadry
k) odmowa dostarczenia „Sprawozdania meczowego” zawierającego skład drużyn sędziemu.

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW

§9

1. Klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, pracowników i zawodników.
2. Za przewinienia i wykroczenia zawodników, trenerów i działaczy stosuje się sankcje określone w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.
3. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do właściwego przygotowania boiska do zawodów jak  i do właściwego zabezpieczenia zawodów pod względem bezpieczeństwa na obiekcie sportowym przed zawodami, w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu.
4. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zabezpieczenia zawodów pod względem medycznym (lekarz, pielęgniarka, itp.). Ponadto gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu na wypadek konieczności odwiezienia zawodników lub innych osób do szpitala. Za brak w/w środków klub zostanie ukarany karą finansową w wysokości 500 zł.
5. Gospodarz zawodów ma obowiązek posiadania na obiekcie sportowym apteczki, noszy, koców.
6. Jeśli wyznaczone bądź uzgodnione spotkanie mistrzowskie nie odbędzie się, względnie mecz zostanie przerwany przed upływem regulaminowego czasu gry, ustala się następująco:
a) kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych jeśli przyczyna była od nich niezależna, a decyzję o zakwalifikowaniu przyczyny podejmuje Wydział Gier lub Wydział Szkolenia MZPN.
b) gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania oraz ryczałtu za utracony termin, jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.
7. Gospodarz zawodów zobowiązany jest przekazać na konto Urzędu Skarbowego siedziby klubu podatek dochodowy oraz wypełnić  obowiązujący PIT zbiorczy przesyłając go do Urzędu Skarbowego zamieszkania sędziego i na adres sędziego prowadzącego zawody.

OPIEKA LEKARSKA

§ 10

1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać się wszechstronnym badaniom lekarskim.

2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim które zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy.

3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia , pesel, orzeczenie i winno być ostemplowana przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i podpis lekarza.

4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od daty badania, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne.

5. W przypadku odniesionej kontuzji zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do gry.    

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

1. Sposób i zasady wnoszenia uwag do „Sprawozdania meczowego” określają przepisy PZPN.

2. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów (zażaleń) obowiązuje zasad dwuinstancyjności:
I Instancja
WG MZPN i WD MZPN w terminie do 14 dni po zawodach (decyduje data stempla pocztowego) po wpłaceniu kaucji 200,00 zł.
Równocześnie w tym terminie należy pisemnie powiadomić OZPN  oraz przeciwnika. Kaucję należy wpłacić na konto MZPN lub bezpośrednio w kasie Związku.

II Instancja
Związkowa Komisja Odwoławcza (ZKO) w terminie 7 dni od otrzymania decyzji I Instancji (data stempla pocztowego), po wpłaceniu kaucji 200,00 zł.
Decyzja ZKO jest ostateczna.

3. Protesty zgłoszone po upływie ww. terminów nie będą rozpatrywane.

4. Niniejszy Regulamin został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd MZPN w dniu  1 lipca 2011 r.

Za Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Prezes Ryszard Niemiec

 

mzpnkrakow.pl
WIADOMOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty