Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Sportowa Małopolska
Nowości na piłkarskich boiskach: 15-latek może grać w zespole seniorów2016-01-11 14:55:00

Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiło kilka zmian dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną.


Otóż Zarząd PZPN, uchwałą nr X/169 z 12.10.2015 r. dokonał zmiany w Uchwale nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 r. dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną.


Jak informuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, zgodnie z postanowieniami Uchwały:

1. Uproszczony został tryb dopuszczenia do udziału w rozgrywkach seniorów, zawodników poniżej 16. roku życia. Zrezygnowano z wymogu posiadania przez takiego zawodnika statusu reprezentanta Polski oraz uzyskania pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN.


Zgodnie z nowym brzmieniem uchwały:

Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może

uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu

wszystkich poniższych warunków:

a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;

b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.


2. Zmienione zostały uregulowania dot. udziału zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu:

* zrezygnowano z używania pojęcia "ten sam termin", którego definiowanie przysparzało wiele trudności zarówno klubom, jak i weryfikatorom rozgrywek. Obecnie, analizując możliwość udziału zawodnika w poszczególnych meczach, będzie brany pod uwagę czas gry w pierwszym spotkaniu oraz okres pomiędzy rozegraniem zawodów - mniej lub więcej niż 48 godzin pomiędzy zakończeniem pierwszego, a rozpoczęciem drugiego spotkania;

* zmieniono postanowienia dot. zawodników, którzy nie ukończyli 19. roku życia. Obecnie, tacy zawodnicy, którzy wystąpili w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, mogą uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, niezależnie od czasu trwania zawodów, przewidzianego dla danej kategorii wiekowej.

Powyższe nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza;

* wprowadzono zasadę, że po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych.


§ 4 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:

1. Jeżeli zawodnik, który ukończył 19 rok życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);

2. Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19 roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);

3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);

4. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań

mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników

uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);

5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).


Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. definicji udziału zawodnika w zawodach, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że jako udział w meczu należy traktować występ zawodnika "na boisku". Wpisanie zawodnika do protokołu z zawodów w pozycji "zawodnicy rezerwowi" nie jest uznawane jako uczestnictwo w meczu.


Zmiany przyjęte przez Zarząd PZPN zostaną wprowadzone również do regulaminów rozgrywek Małopolskiego ZPN - III ligi oraz IV ligi i klas niższych.


Więcej: www.mzpnkrakow.pl
REKLAMA

REKLAMA

2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty